Позив за 14.сједницу СО Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,                                                                                                                                                                                                       2.1. Одлука Малић Рајко и други       2.2. Допунско рјешење Стојановић Сњежана      2.3. Допунско рјешење Ивановић Драго
 3. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“,plan Blok Stevana Nemanje..
 4. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V),
 5. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента“ (измјена и допуна II),
 6. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор,     6.1.Зоне земљишта
 7. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,
 8. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о сеоским водоводима, јавним бунарима и јавним чесмама,
 9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама,
 10. Приједлог Одллуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор,. vodn
 11. Нацрт Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2018. годину,
 12. Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без накнаде,
 13. а) Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

б) План капиталних улагања општине Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

б) Програм одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне  потрошње за 2017. годину,

б) Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2018. годину,

 1. a) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне  производње у 2017. години,

б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2018.   години,

 1. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од  посебних водних накнада у 2017. години,

б) Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода  од посебних водних накнада у 2018. години,

 1. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко  инвалидске заштите у општини Прњавор за 2017. годину,

б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини  Прњавор за 2018. годину, oblasti BIZ za 2018.

 1. Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2018. годину,
 2. Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2017. годину,
 3. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор,
 4. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01-31.12.2017. године,
 5. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Савјета за спорт,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Савјета за спорт, sport

24. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП  Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука,

б) Приједлог Рјешења о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП   Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука,

25. а) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа   „Иво Андрић“ Кулаши,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа  „Милош Црњански“ Поточани.