Poziv za 13. sjednicu SO Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3.  a) Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,

b) Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,

3.1Prijedlog budžeta za 2018. godinu

 1. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 384/2 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

 1. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi,
 2. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u zgradi opštinske uprave,
 3. Prijedlog Odluke o davanju ovlašćenja Načelniku opštine za davanje saglasnosti Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banja Luka za zaključivanje sudskog poravnanja sa Đurić rođ. Garić Vesnom, kćerkom Slavka iz Gornjih Palačkovaca, opština Prnjavor,
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja otpadom za opštinu Prnjavor,
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina,
 6. Prijedlog Etičkog kodeksa Skupštine opštine Prnjavor,    –   10.1. Obrazac prijave
 7. Prijedlog Odluke o odborničkoj legitimaciji,
 8. Informacija o stanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja opštine Prnjavor,
 9. Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade Regulacionog plana „Radulovac“,
 11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Etičkog odbora,

b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Etičkog odbora.