Za razmatranja pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganja i razmatranja akata i drugih pitanja osnivaju se stalna i povremena radna tijela Skupštine. Stalna radna tijela osnivaju se u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom. Povremena radna tijela osnivaju se posebnom odlukom Skupštine, kojom se određuje sastav, djelokrug rada i ovlaštenja radnog tijela.

Radna tijela imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkoj zastupljenosti u Skupštini. Odbornik može biti član jednog ili više radnih tijela. Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, dok predsjednik radnog tijela može biti samo odbornik.

Mandat radnog tijela traje koliko i mandat Skupštine, ako to zakonom, statutom i poslovnikom, nije drugačije određeno.

Stalna radna tijela Skupštine su komisije, odbori, savjeti i to: