Статутарно-правна комисија је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 65. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Статутарно-правна комисија има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда стручних и научних радника из области права.

Надлежности Статутарно-правне комисије:

 • разматра нацрт и приједлог статута,
 • разматра нацрт и приједлог пословника,
 • разматра приједлоге и иницијативе за покретање поступка за промјену статута, пословника и других општих аката Скупштине,
 • разматра приједлоге одлука и аката које доноси Скупштина у погледу њихове усклађености са Уставом, законом и статутом, као и у погледу њихове правне природе,
 • разматра приједлоге и захтјеве за давање аутентичних тумачења одлука и других општих аката Скупштине, те утврђује приједлог аутентичног тумачења,
 • разматра мишљења и приједлоге статутарне природе упућене Скупштини,
 • разматра општа акта јавних предузећа, установа и других организација које потврђује или на које даје сагласност Скупштина и о томе даје мишљење и приједлоге Скупштини,
 • утврђује пречишћен текст одлуке и другог општег акта Скупштине, кад је тим актима за то овлашћена,
 • разматра и друга питања из надлежности Скупштине, када то Скупштина затражи.

Чланови Статутарно-правне комисије:

 1. Сузана Шврака, предсједник
 2. Ненад Ђекић, замјеник предсједника
 3. Велибор Тривичевић, члан
 4. Новка Петровић, члан
 5. Сњежана Јотановић, члан