Odbor jednakih mogućnosti je stalno radno tijelo Skupštine opštine.

U skladu sa članom 83. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Odbor jednakih mogućnosti ima pet članova od kojih su dva iz reda odbornika u Skupštini, dva iz reda građana i jedan iz Opštinske uprave opštine.

Nadležnosti Odbora jednakih mogućnosti:

  • razmatra pitanja iz nadležnosti Skupštine koja se odnose na ravnopravnost muškarca i žene, društveni položaj žene, rad i zaštita na radu, dječiju zaštitu, socijalno osiguranje, zaštitu penzionera i starih lica, nauku, kulturu i umjetnost, obrazovanje, stambenu politiku omladinu i sport, privatizaciju, nevladine organizacije sa sličnim programima rada, izborno zakonodavstvo, nasilje nad ženama i sve druge oblasti koje utiču na ravnopravnost među polovima.

Članovi Odbora jednakih mogućnosti:

  1. Suzana Švraka, predsjednik,
  2. Marina Đuraš, zamjenik predsjednika,
  3. Nada Živković, član
  4. Jovana Njegovan, član,
  5. Tomislav Durtka, član.