Одбор једнаких могућности је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 83. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Одбор једнаких могућности има пет чланова од којих су два из реда одборника у Скупштини, два из реда грађана и један из Градске управе Града Прњавор.

Надлежности Одбора једнаких могућности:

  • разматра питања из надлежности Скупштине која се односе на равноправност мушкарца и жене, друштвени положај жене, рад и заштита на раду, дјечију заштиту, социјално осигурање, заштиту пензионера и старих лица, науку, културу и умјетност, образовање, стамбену политику омладину и спорт, приватизацију, невладине организације са сличним програмима рада, изборно законодавство, насиље над женама и све друге области које утичу на равноправност међу половима.

Чланови Одбора једнаких могућности:

  1. Сузана Шврака, предсједник,
  2. Марина Ђураш, замјеник предсједника,
  3. Нада Живковић, члан
  4. Јована Његован, члан,
  5. Томислав Дуртка, члан.