Комисија за избор и именовање је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 63. став 1. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23), Комисија за избор и именовање има предсједника и четири члана који се бирају из реда одборника.

Надлежности Комисије за избор и именовање:

 • на основу правоснажног акта органа за спровођење избора, подноси извјештај Скупштини са приједлогом за потврду или престанак мандата одборника,
 • разматра питања примјене и ускраћивања имунитета одборника у случајевима утврђеним законом,
 • утврђује приједлоге за избор, именовање и разрјешење функционера (предсједника, потпредсједника, замјеника начелника) које бира или именује Скупштина,
 • утврђује приједлоге за избор, именовање, опозив и разрјешење из надлежности Скупштине,
 • утврђује приједлог за састав радних тијела Скупштине,
 • разматра приједлоге за избор и именовање директора јавних установа и предузећа чији је оснивач Град, а из надлежности Скупштине,
 • разматра приједлоге за именовање чланова управних/надзорних одбора јавних установа и предузећа чији је оснивач Град,
 • сарађује са одговарајућим политичким странкама, органима, организацијама и установама у рјешавању кадровске политике у оквиру своје надлежности,
 • разматра и друга питања која су утврђена законом, статутом и овим Пословником.

Чланови Комисије за избор и именовање:

 1. Дражен Микић, предсједник
 2. Горан Шарчевић, члан,
 3. Небојша Тодић, члан,
 4. Велибор Тривичевић, члан,
 5. Борис Жижак, члан.