Етички одбор је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 85. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23), Етички одбор има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини и два из реда угледних грађана.

Надлежности Етичког одбора:

 • прати и анализира примјену и указује на појаву кршења Етичког кодекса,
 • разматра пријаве одборника, грађана и других органа овлаштених за подношење пријава о кршењу Етичког кодекса и проводи поступак по основу тих пријава,
 • предлаже Скупштини Града, изрицање прописаних мјера одборницима за које се утврди да су повриједили правила и принципе понашања утврђених Етичким кодексом,
 • најмање једном годишње подноси извјештај Скупштини о питањима која су разматрана на Одбору,
 • доноси пословник о свом раду,
 • предлаже доношење Етичког кодекса, те његове измјене и допуне,
 • врши и друге послове утврђене Етичким кодексом и Пословником о раду Скупштине.

Чланови Етичког одбора:

 1. Небојша Тодић, предсједник,
 2. Бране Петрушић, замјеник предсједника,
 3. Славиша Милинчић, члан,
 4. Марија Крајишник, члан,
 5. Славољуб Вуковић, члан.