За разматрања питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката и других питања оснивају се стална и повремена радна тијела Скупштине. Стална радна тијела оснивају се у складу са законом, статутом и пословником. Повремена радна тијела оснивају се посебном одлуком Скупштине, којом се одређује састав, дјелокруг рада и овлаштења радног тијела.

Радна тијела имају предсједника, замјеника предсједника и одређени број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава сједницама.

Састав радног тијела у правилу одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радних тијела. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, док предсједник радног тијела може бити само одборник.

Мандат радног тијела траје колико и мандат Скупштине, ако то законом, статутом и пословником, није другачије одређено.

Стална радна тијела Скупштине су комисије, одбори, савјети и то: