• donosi Statut Grada,
 • donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
 • donosi budžet,
 • usvaja finansijske izvještaje,
 • donosi planove i programe razvoja Grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
 • donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
 • donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
  donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko-invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine,
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
 • daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
 • donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i zaštite od požara i vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,
 • donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica,
 • donosi odluku o proglašenju praznika Grada,
 • donosi odluke o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području grada,
 • donosi odluku o upotrebi simbola Grada,
 • donosi odluku o članstvu Grada u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
 • odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima, u skladu sa zakonom,
 • donosi plan korišćenja javnih površina,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima,
  bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika gradonačelnika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada, imenuje i razrješava sekretara Skupštine Grada i načelnike odjeljenja odnosno službi i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
  osniva stručnu službu za potrebe Skupštine Grada i njenih radnih tijela,
 • osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
 • pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Grada i naseljenog mjesta,
  donosi odluku o zaduženju Grada,
  usvaja Poslovnik o radu Skupštine Grada,
 • usvaja Etički kodeks Skupštine Grada,
 • razmatra godišnji izvještaj o radu gradonačelnika i zauzima svoj stav,
 • razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području Grada,
 • odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv gradonačelnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor gradonačelnik,
 • razmatra izvještaj gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Grada,
 • imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je Grad osnivač ili suosnivač, osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, kojima upravlja u skladu sa zakonom,
  raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum, u skladu sa zakonom,
 • donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice na području grada,
 • razmatra izvještaje o radu i programe rada privrednih društava, organizacija i ustanova čiji je osnivač Grad i zauzima svoj stav,
 • razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama, u skladu sa zakonom i
  vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.