• доноси Статут Града,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет,
 • усваја финансијске извјештаје,
 • доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
 • доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Града,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
  доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Града,
 • доноси одлуке и друга општа aкта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • даје сагласност на цијену комуналне услуге,
 • доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
 • доноси одлуку о проглашењу празника Града,
 • доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју града,
 • доноси одлуку о употреби симбола Града,
 • доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
  бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и начелнике одјељења односно служби и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
  оснива стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,
 • оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
 • покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града и насељеног мјеста,
  доноси одлуку о задужењу Града,
  усваја Пословник о раду Скупштине Града,
 • усваја Етички кодекс Скупштине Града,
 • разматра годишњи извјештај о раду градоначелника и заузима свој став,
 • разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Града,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив градоначелника у складу са законом којим се уређује избор градоначелник,
 • разматра извјештај градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Града,
 • именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач, оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град, којима управља у складу са законом,
  расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум, у складу са законом,
 • доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју града,
 • разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Град и заузима свој став,
 • разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
  врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.